Polityka prywatności

Holter Help Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Holter Help Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

DEFINICJE UŻYTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Administrator danych osobowych – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 • Serwis, Platforma internetowa HolterHELP– serwis internetowy dostępny pod adresem: https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/ umożliwiający świadczenie przez Usługodawcę Usług, o których mowa w Regulaminie;
 • Regulamin, Regulamin świadczenia Usług HolterHELP w Serwisie – niniejszy regulamin dostępny pod adresem: https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/regulamin/;
 • Użytkownik, Osoba reprezentująca Użytkownika, Pacjent – pojęcia zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu;

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Holter Help Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000891562; NIP: 5862367296; REGON: 38851082600000 (dalej jako: HolterHELP lub Administrator – Administrator danych osobowych).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z HOLTERHELP?

Mogą Państwo skontaktować się z HolterHELP w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: partnerzy@holterhelp.pl,
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: centrum@holterhelp.pl,
 • za pomocą telefonu: +48 792 999 994,
 • listownie, pod adresem: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA HOLTERHELP?

HolterHELP zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 • świadczeniem usług medycznych;
 • świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do prowadzonego przez HolterHELP Serwisu i oprogramowania CardioClient, o którym mowa w Regulaminie;
 • świadczeniem usług za pośrednictwem prowadzonego przez HolterHELP Serwisu, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem;
 • podejmowanymi działaniami marketingowymi;
 • nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;
 • nawiązanymi relacjami handlowymi.

Aby skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez nasz Serwis, będą Państwo musieli być zalogowanym lub zarejestrowanym. Niektóre funkcjonalności i usługi nie wymagają logowania, niemniej jednak dostęp do nich jest możliwy po przesłaniu odpowiednich formularzy. Możemy również uzyskać Państwa dane gdy będą się Państwo z nami kontaktowali, za pomocą danych kontaktowych podanych w Serwisie.

Serwis może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją   własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, podlegają Państwo tym politykom.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA HOLTERHELP?

HolterHELP zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych HolterHELP może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, NIP;
 • dane służbowe: stanowisko służbowe, firma i siedziba;
 • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane płatnicze: numer rachunku bankowego, nazwa banku, w którym jest prowadzony rachunek bankowy;
 • dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie Pacjentów, których wyniki medycznie analizuje HolterHELP.

Dodatkowo, podczas Państwa wizyty na naszej Platformie Internetowej i korzystania z naszego Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty i aktywności, w szczególności Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

 W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ HOLTERHELP PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia z Państwem umowy lub podjęciu działań, przed zawarciem umowy ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, a także przede wszystkim wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem, a także kontaktu z Państwem, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług zgodnie z Regulaminem. Umowa zawierana jest w formie tradycyjnej, papierowej lub poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem odpowiedniego formularza na Platformie Internetowej. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 • realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie oraz z wykorzystaniem oprogramowania CardioCilent. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie zgody na uzyskanie dostępu do konta Użytkownika w Serwisie i oprogramowania CardioClient;
 • Kontakt w związku z pytaniem/zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
 • marketingu bezpośredniego usług Administratora, w tym przedstawienia informacji o ofertach, produktach oraz usługach oferowanych przez Administratora ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego dotyczącego oferty, produktów i usług oferowanych przez Administratora, również w ramach wyrażonej przez Państwa zgody. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest marketing produktów i usług, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie przedmiotu działalności Administratora ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość ustalenia katalogu usług, którymi są Państwo zainteresowani. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust 1 lit f RODO.
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub zapytaniem, przetwarzaniem Państwa danych osobowych, kontaktem z Administratorem, prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową, przetwarzaniem Państwa danych osobowych, kontaktem z Administratorem, prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust 1 lit f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO.
 • dokonania rozliczenia finansowego z Państwem ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. dokonania rozliczeń z Państwem za wykonaną usługę. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust 1 lit f RODO.
 • spełnienia ciążących na Administratorze danych osobowych obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego m.in. obowiązków w zakresie podatkowym lub fiskalnym, obowiązków administracyjnych, obowiązków rachunkowych, przechowywania dokumentów fiskalnych i finansowych, wykonania obowiązku informacyjnego RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W celu określenia odpowiedniego okresu przetwarzania danych osobowych, mamy na uwadze charakter oraz ilość przetwarzanych danych osobowych. Brane jest również pod uwagę ewentualne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Państwa danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Okres przechowywania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może wynikać również z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, są one przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata). Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Wskazany wyżej okres może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ostatecznego zakończenia prowadzonego postępowania lub realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z wydanego rozstrzygnięcia. W tym zakresie opieramy się o prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który to interes polega na archiwizacji informacji na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych Nam danych osobowych będziemy przetwarzać dane osobowe do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te zostały zebrane.

Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Muszą mieć jednak Państwo na uwadze, że okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Dane osobowe dotyczące zdrowia Pacjentów, które są częścią dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres wynikający w przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. 20 lat od dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe będą również przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa (np. dane podatkowe, faktury, umowy, dokumenty fiskalne i podatkowe). Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa wynosi 5 lat i jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane osobowe dotyczące plików cookie są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi trwania plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Państwa. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące okresów przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Nami za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazanej na początku niniejszej informacji.

Z JAKICH ŹRÓDEŁ HOLTERHELP POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

Użytkownicy – dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Osoby reprezentujące Użytkowników – dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, Administrator zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Pacjenci – dane pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkowników, na podstawie umów zawieranych z Użytkownikami zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Potencjalni kontrahenci – dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, Administrator zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe, NIP.

Korzystający z formularzy kontaktowych – dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Osoby kontaktujące się z Administratorem za pośrednictwem infolinii – dane osobowe utrwalane podczas rozmowy telefonicznej lub przekazane w celu realizacji zamówionego kontaktu są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa. Część utrwalanych podczas rozmowy danych Administrator może już posiadać, co może być wynikiem łączącego Państwa z Administratorem stosunku prawnego/łączącej relacji biznesowej. W takiej sytuacji Administrator podczas rozmowy telefonicznej może posługiwać się już wcześniej zebranymi danymi osobowymi.

Adresaci działań marketingowych – dane mogą być pozyskiwane a) bezpośrednio od Państwa; b) od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe, NIP); c) ze źródeł publicznie dostępnych (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe, NIP)

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA DANYCH JEST KONIECZNE?

Użytkownicy – podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem.

Osoby reprezentujące Użytkowników – jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio Administratorowi, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez Administratora umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona lub może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem.

Pacjenci – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Administratora dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową realizacji umowy, a skutkiem tego odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Potencjalni kontrahenci – jeśli podają Państwo dane bezpośrednio Administratorowi, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.

Korzystający z formularzy kontaktowych – podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/pytania, jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie.

Osoby kontaktujące się z Administratorem za pośrednictwem infolinii -podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak w określonych sytuacjach może być warunkiem podjęcia przez Administratora działań, których celem było nawiązanie połączenia telefonicznego lub przekazanie danych do kontaktu zwrotnego.

Adresaci działań marketingowych – podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe prowadzenie działań marketingowych.

KOMU HOLTERHELP MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 3. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);

b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez HolterHELP działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;

c) zleceniodawcy, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;

d) inne osoby, podmioty lub organy (np. osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta, towarzystwa ubezpieczeniowe, Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych, policja, prokuratora, sądy, podmioty takie jak banki i operatorzy płatności) – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa,

Z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych wskazanym wyżej podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ HOLTERHELP?

W związku z przetwarzaniem przez HolterHELP Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, HolterHELP umożliwia kontakt:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: partnerzy@holterhelp.pl,
 • drogą pocztową: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych HolterHELP naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: partnerzy@holterhelp.pl,
 • drogą pocztową: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych pozwalające ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Serwis może korzystać z narzędzi do automatycznego przetwarzania Państwa danych czy też z gromadzenia pewnych informacji na temat użytkowników Serwisu i ich analizowania jednak nie będzie to wywoływać względem Państwa skutków prawnych.

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo HolterHELP informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu HolterHELP nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli HolterHELP przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez HolterHELP w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

HolterHELP stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w HolterHELP zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administratora, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób nieokreślony w dokumencie Polityki Prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora nie mogą naruszać jednak przysługujących Państwu praw.

CO TO SĄ PLIKI COOKIE I JAK MOGĄ PAŃSTWO NIMI ZARZĄDZAĆ?

Wykorzystanie plików cookies:

Gdy korzystają Państwo z naszego Serwisu, gromadzimy informacje o Państwa wizycie i sposobie poruszania się w naszym Serwisie, w tym adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której zostali Państwo przekierowani. W tym celu stosujemy pliki cookies.

Cookies według serwisu Wikipedia (https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cooki) to: „mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną”.

Stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Państwa przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone.

Poza plikami cookies, o których mowa powyżej, stosujemy również tzw. „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają wyświetlanie strony internetowej i korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, których nie można wyłączyć.

Pliki cookies umożliwiają nam:

a. optymalizację korzystania z Serwisu, w tym w szczególności usprawnienie działania Serwisu
i zwiększenie Państwa komfortu korzystania z Serwisu;

b. rozpoznanie Państwa urządzenia i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej Serwisu, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb;

c. tworzenie statystyk, poprawę wydajności i efektywności Serwisu;

d. część plików cookies umieszczanych w Państwa przeglądarce służy celom marketingowym. Pliki te pozwalają uzyskać informację jakimi treściami mogą być Państwo zainteresowani oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach Serwisu mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o Państwa zachowania na innych stronach. Marketing behawioralny prowadzony w ramach Serwisu nie wiąże się ze zbieraniem danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby.

Pliki Cookies przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z niektórymi funkcjami Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej. O plikach cookies i ich stosowaniu w przeglądarkach internetowych mogą Państwo przeczytać na stronach ich dostawców, m.in.:

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami cookies spowoduje, że pliki cookies będą umieszczane w sposób automatyczny w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zmienią Państwo ustawień przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików cookies to oznacza to zgodę na wykorzystanie plików cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Państwa urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

W ramach Serwisu funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich tj.:

a) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA:

– Google Analitycs – w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu oraz dostarcza analitycznych danych nt. statystyk dotyczących odwiedzania Serwisu.
W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane, które pozwalają na identyfikację użytkownika.  Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners, natomiast pod tym adresem znajdą Państwo narzędzie blokujące Google Analitycs:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;

– Google Ads  – w ramach narzędzia, po kliknięciu reklamy, dodawane są pliki cookies, które umożliwiają śledzenie sprzedaży i innych konwersji z reklamy, to narzędzie, które kieruje reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach Naszego Serwisu;

– Google AdSense – umożliwia wydawcom zarabianie na treściach online. AdSense dopasowuje reklamy do Państwa witryny na podstawie jej zawartości i użytkowników, którzy ją odwiedzają. Reklamy są tworzone i opłacane przez reklamodawców promujących swoje produkty. Kwota zarobków może się zmieniać, bo reklamodawcy płacą różne ceny za poszczególne typy reklamy. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików cookies przez narzędzie Google Adsense uzyskają Państwo pod tym adresem: https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=pl. Jeśli użytkownik zrezygnuje z personalizacji w Ustawieniach reklam, Google przestanie mu wyświetlać spersonalizowane reklamy. Informacje o rezygnacji z personalizacji reklam uzyskasz pod tym adresem:  http://www.google.com/settings/ads 

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez Google z danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, możecie się Państwo zapoznać z informacjami pod tym adresem:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na wiele funkcjonujących rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu.

Dzienniki serwera:

Informacje o niektórych Państwa zachowaniach podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najefektywniejszej obsługi hostingowej, także w celach dowodowych w związku z popełnionymi przestępstwami lub z uwagi na okoliczności związane z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu cywilnym.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto mogą być przechowywane następujące dane:

a. data zamówienia,

b. czas odpowiedzi,

c. nazwę stacji użytkownika Serwisu – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (referer link) – gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odesłanie,

f. informacje o przeglądarce użytkownika Serwisu,

g. adres IP.

Niektóre z powyższych danych nie są kojarzone z konkretnymi korzystającymi z Serwisu. Administrator nie łączy tych danych z danymi osobowymi użytkownika Serwisy i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika, gdyż służą one wyłącznie do administrowania serwerem.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia, iż Polityka Prywatności Serwisu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka Prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Serwisu. Dalsze korzystanie przez Państwa z Serwisu po wprowadzeniu takich zmian jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i (w stosownych przypadkach) akceptacją tych zmian. Brak akceptacji Polityki Prywatności będzie skutkował rozwiązaniem umowy o świadczenie usług, o których mowa w Regulaminie Serwisu.