Regulaminy

Umowa jest podpisywana elektronicznie poprzez wybranie wariantu współpracy i akceptację Regulaminu (Umowy), po zalogowaniu się na Platformę Telemedyczną HolterHELP.

Regulamin Serwisu HolterHELP

Niniejszy dokument reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Serwisu HolterHELP

§1

W niniejszym Regulaminie, następujące terminy będą miały niżej określone znaczenia:

 1. Administrator – Holter Help Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Partyzantów 17/47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000891562; NIP: 5862367296; REGON: 38851082600000, E-mail: partnerzy@holterhelp.pl.
 2. Cennik Usługi Holter Kurier oraz Holter Plus – dokument zawierający ceny i opis produktów i usług świadczonych w ramach Usługi Holter Kurier oraz Holter Plus oraz innych opłat.
 3. Cennik Usługi Klienci HolterHELP – dokument zawierający kwotę wynagrodzenia oraz inne opłaty związane ze świadczeniem Usługi Klienci HolterHELP.
 4. Konto Użytkownika – przestrzeń wirtualna stanowiąca indywidualne konto Użytkownika w Serwisie (do którego dostęp Użytkownik otrzymuje po Rejestracji) wymagające podania loginu i hasła Użytkownika. Konto Użytkownika zawiera w szczególności zbiór danych Użytkownika oraz umożliwia wybór wariantu współpracy z Administratorem, w szczególności poprzez aktywację Usługi Holter Kurier lub Klienci HolterHelp.
 5. Osoba reprezentująca Użytkownika – osoba prawidłowo umocowana do reprezentowania Użytkownika w zakresie niezbędnym do Rejestracji oraz korzystania z Serwisu, w tym wyboru wariantu współpracy z Administratorem oraz składania Zamówień.
 6. Pacjent – osoba trzecia, na rzecz, której świadczona jest Usługa na zlecenie Użytkownika, nie będąca stroną umowy o świadczenie Usług.
 7. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych w szczególności Użytkownika oraz Osoby reprezentującej Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu oraz w związku ze świadczeniem Usługi Holter Kurier, Holter Plus, Klienci HolterHELP, dostępny pod adresem https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/polityka-prywatnosci/.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/regulamin/.
 9. Regulamin Usługi Holter Kurier oraz Holter Plus – regulamin zawierający zasady świadczenia Usługi Holter Kurier oraz Holter Plus dostępnym pod adresem https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/warianty-wspolpracy/kurier/regulamin/.
 10. Regulamin Usługi Klienci HolterHELP – regulamin zawierający zasady współpracy przy świadczeniu usług przez Użytkownika na zlecenie Administratora dostępny pod adresem: https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/warianty-wspolpracy/klienci-holterhelp/regulamin/.
 11. Rejestracja lub Założenie konta – proces utworzenia Konta Użytkownika opisany w Regulaminie, który polega na podaniu danych niezbędnych do utworzenia konta, akceptacji Regulaminu, zakończony aktywacją Konta Użytkownika w przypadku podania prawidłowych wymaganych danych.
 12. Serwis lub Serwis HolterHELP – platforma internetowa umożliwiająca w szczególności korzystanie z Konta Użytkownika, wybór wariantu współpracy między Administratorem a Użytkownikiem znajdująca się pod adresem https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/.
 13. Usługa Holter Kurier oraz Holter Plus – płatne usługi świadczone na odległość przez Usługodawcę na zlecenie Użytkownika, których przedmiotem mogą być w szczególności: sporządzenie analizy i opisów badań EKG metodą Holtera za pomocą mobilnego urządzenia do prowadzenia zapisu sygnału EKG na rzecz Pacjenta oraz dostarczenie Usługobiorcy analizy i opisu badania, o którym mowa powyżej. Usługi są świadczone w oparciu o Regulamin Usługi Holter Kurier oraz Holter Plus.
 14. Usługa Klienci HolterHELP – płatna usługa świadczona przez Użytkownika na zlecenie Administratora, która jest świadczona na podstawie Regulaminu Usługi Klienci HolterHELP.
 15. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych. Użytkownik może dokonywać czynności w zakresie korzystania z Serwisu osobiście lub poprzez Osobę reprezentującą Użytkownika.
 16. Zamówienie – zlecenie Administratorowi świadczenia Usługi Holter Kurier lub Holter Plus za pomocą Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie i Regulaminie Usługi Holter Kurier lub Holter Plus.

§2

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem z Serwisu. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 2. Celem korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie Konta Użytkownika. Zakres i warunki świadczenia Usługi Holter Kurier i Holter Plus oraz Usługi Klienci HolterHELP określa odrębny regulamin.
 3. Celem założenia Konta Użytkownika, osoba trzecia (gość) musi uzupełnić wszelkie wymagane podczas pola oraz zaakceptować Regulamin i zapoznać się z Polityką Prywatności. Aktywacja Konta Użytkownika następuje niezwłocznie po jego założeniu. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych, w szczególności w przypadku, jeżeli konto zakładane jest na rzecz podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych lub w przypadku braku umocowania do dokonania czynności związanych z Rejestracją Konta Użytkownika. W takim wypadku Administrator skontaktuje się na wskazany przy Rejestracji adres email podając przyczynę odmowy rejestracji oraz warunki jakie należy spełnić, aby Konto Użytkownika zostało aktywowane.
 4. Korzystanie z Serwisu uzależnione jest od posiadania urządzenia z dostępem do Internetu oraz zawierającego niezbędne oprogramowanie spełniające minimalne warunki techniczne niezbędne do wyświetlania Serwisu tj. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer; włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce); aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0.
 5. Administrator dołoży staranności, aby Serwis był dostępny 24 godziny na dobę. Korzystanie z Serwisu poprzez jego przeglądanie jest bezpłatne, poza kosztem dostępu do sieci Internet umożliwiającej korzystanie z Serwisu. Świadczenie wszelkich usług w ramach Usługi Holter Kurier, Holter Plus jest płatne i możliwe po wyborze wariantu współpracy oraz po akceptacji Regulaminu Usługi Holter Kurier oraz Holter Plus.
 6. Serwis, w tym w szczególności wszelkie kody źródłowe, znaki graficzne stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych i zabronione jest jego jakiekolwiek kopiowanie, rozporządzanie i korzystanie niezgodnie z Regulaminem i bez zgody Administratora.
 7. Użytkownik może posiadać jedno Konto Użytkownika w Serwisie przypisane do jednego adresu email.
 8. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez osobę trzecią (gościa) podczas Rejestracji oraz żądania potwierdzenia przez osobę trzecią (gościa), Użytkownika lub Osoby reprezentującej Użytkownika jego tożsamości lub informacji zawartych w Koncie Użytkownika.
 9. Administrator dołoży starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu w celu: przeprowadzania jego aktualizacji, modernizacji, konserwacji technicznych, w tym naprawy błędów.
 10. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych osób. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
 11. niedostarczania w żaden sposób treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej osób trzecich,
 12. niepodejmowania działań, które mogą spowodować zakłócenie, wadliwość lub przerwę w działaniu Serwisu,
 13. podawania wyłącznie prawdziwych i pełnych informacji dotyczących Użytkownika, osoby reprezentującej Użytkownika oraz wszelkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 14. powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu oraz korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.
 15. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, naruszenia przez Użytkownika praw własności intelektualnej oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz Administratora, Administrator ma prawo zawiesić (zablokować) czasowo Konto Użytkownika poprzez uniemożliwienie mu korzystania z niego lub trwale usunąć Konto Użytkownika. Zawieszenie lub usunięcie Konta Użytkownika uniemożliwia korzystanie z zamówionych płatnych usług, nawet jeżeli zostały one już opłacone. W takim wypadku nie przysługuje Użytkownikowi zwrot pieniędzy za niewykonane usługi.

§3

 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu możliwe jest wyłącznie poprzez aktywne Konto Użytkownika po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła. Hasło oraz login do Konta Użytkownika zostanie udostępnione Użytkownikowi po wypełnieniu „Formularza Zgłoszeniowego” dostępnego na stronie https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/.
 2. Użytkownik zobowiązuje się przy pierwszym logowaniu zmienić Hasło i nie udostępniać przypisanego do Konta Użytkownika loginu, hasła oraz PIN-u osobom trzecim innym niż Osoba reprezentująca Użytkownika lub inna prawidłowo umocowana osoba. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez osoby trzecie z wykorzystaniem posiadanego przez Użytkownika loginu i hasła w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
 3. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że wszelkie czynności związane z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. akceptacja warunków regulaminów i składanie Zamówień, wykonuje osobiście, poprzez Osobę reprezentującą Użytkownika lub inną prawidłowo umocowaną osobę.
 4. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że podane przez niego dane stanowiące adres email, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki są prawidłowe i kompletne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo lub niekompletne podane dane przez Użytkownika.
 5. Użytkownik po zalogowaniu się ma możliwość:
  1. Przejrzeć aktualną ofertę Administratora oraz zapoznać się z Cennikiem Usługi Holter Kurier oraz Holter Plus,
  2. Zapoznać się z treścią Serwisu oraz opcjami oferowanymi przez Serwis,
  3. Zapoznać się z Regulaminem Usługi Holter Kurier oraz Holter Plus oraz Regulaminem Usługi Klienci HolterHelp,
  4. Aktywować Usługę Holter Kurier oraz złożyć Zamówienie na usługę Holter Plus. Aktywowanie usługi oraz złożenie Zamówienia na usługę Holter Plus możliwe jest wyłącznie po akceptacji Regulaminu Usługi Holter Kurier oraz Holter Plus – po podaniu kodu PIN.
  5. Aktywować Usługę Klienci HolterHELP. Aktywowanie usługi możliwe jest wyłącznie po akceptacji Regulaminu Usługi Klienci HolterHELP – po podaniu kodu PIN,
  6. Zmienić dane Użytkownika takie jak hasło Konta Użytkownika, adres e-mail – po podaniu kodu PIN,
  7. Zmienić dane Użytkownika takie jak dane do faktury, adres do wysyłki, dane oddziału firmy Użytkownika – po podaniu kodu PIN,
  8. Wylogować się z Serwisu.
 6. Korzystanie z dodatkowych opcji Serwisu, w tym składania Zamówień, dokonywania przedpłaty na poczet świadczonych usług oraz sprawdzania wyników badań, jak i rezygnowanie z usług, jest możliwe wyłącznie po aktywowaniu Usługi Holter Kurier oraz na warunkach opisanych w Regulaminie Usługi Holter Kurier oraz Holter Plus, jak również Regulaminie Usługi Klienci HolterHELP.

§4

 1. Administrator rozpatruje reklamacje w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.
 2. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowego działania Serwisu nie później niż 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, którego dotyczą. W pierwszej kolejności w przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem Serwisu Użytkownik powinien skontaktować się mailowo z Administratorem na adres: partnerzy@holterhelp.pl
 3. Administrator przyjmuje reklamacje w następujący sposób:
  • drogą pocztową na adres do korespondencji Administratora,
  • drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email na adres email Administratora tj. partnerzy@holterhelp.pl
 4. Użytkownik składając reklamację powinien podać swoje dane (imię i nazwisko lub firma, adres do doręczeń, adres siedziby, dane identyfikacyjne jak NIP lub nr KRS), jak najbardziej pełny opis przedmiotu reklamacji zawierający okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie związane z rozpatrzeniem reklamacji oraz sposób, w jaki Administrator ma przekazać odpowiedź na reklamację. Jeżeli Użytkownik żąda przesłania reklamacji w formie pisemnej Użytkownik zobowiązuje się podać adres do korespondencji, na jaki należy przesłać pisemnie reklamację.
 5. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje na papierze na adres podany przez Użytkownika lub drogą elektroniczną w zależności od formy złożenia reklamacji lub sposobu jej rozpatrzenia wskazanego przez reklamującego.

§5

 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz korzystania z usług Serwisu jest prawo polskie.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 4. Odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu jest ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności za szkodę spowodowaną winą umyślną.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia poinformowania Użytkownika o jej wprowadzeniu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody z na zmianę Regulaminu, ma prawo w terminie do 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie, złożyć oświadczenie o likwidacji Konta Użytkownika. Brak złożenia oświadczenia o likwidacji Konta Użytkownika skutkuje związaniem Użytkownika Regulaminem w zaktualizowanej wersji.
 6. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik posiadający Konto Użytkownika zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail na adres email podany przez Użytkownika.
 7. Użytkownik w każdym czasie może zaprzestać korzystania z Serwisu. Użytkownik może również rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez przesłanie do Administratora żądania usunięcia Konta Użytkownika z tym zastrzeżeniem, że po złożeniu Zamówienia uniemożliwi to Użytkownikowi korzystanie z zamówionych Usług. Konto Użytkownika zostanie usunięte w terminie do 10 dni roboczych od dnia żądania usunięcia Konta Użytkownika, jednak nie wcześniej niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Holter Kurier oraz Usługi Klienci HolterHELP.
 8. W przypadku żądania likwidacji Konta Użytkownika, niewykorzystane środki pozostające na „Saldzie” zostaną zwrócone Użytkownikowi wyłącznie na jego pisemny wniosek skierowany na adres siedziby Administratora zawierający nr rachunku bankowego należnego do zwrotu opatrzony własnoręcznym podpisem osoby umocowanej do reprezentowania Użytkownika. W przypadku likwidacji Konta Użytkownika, Użytkownik traci bezpowrotnie dostęp do wyników badań oraz wszelkich funkcjonalności związanych z Kontem Użytkownika.
 9. Po likwidacji Konta na żądanie Użytkownika, będzie możliwa ponowna Rejestracja na podstawie adresu email, który został podany przy Rejestracji Konta Użytkownika usuniętego. W przypadku likwidacji Konta Użytkownika w związku z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może odmówić aktywacji nowego Konta Użytkownika.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.