Regulamin Świadczenia Usług w Serwisie HolterHELP

§1 Definicje

 1. Regulamin, Regulamin świadczenia Usług HolterHELP w Serwisie – niniejszy regulamin dostępny pod adresem:       https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/regulamin/.
 2. Serwis, Platforma internetowa HolterHELP– serwis internetowy dostępny pod adresem: https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/ umożliwiający świadczenie przez Usługodawcę Usług.
 3. Usługodawca, Administrator, Centrum Telekardiologiczne HolterHELP  zakład leczniczy podmiotu leczniczego (nr księgi: 000000240330) – Holter Help Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Partyzantów 17/47,   wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000891562; NIP: 5862367296; REGON: 38851082600000, email: partnerzy@holterhelp.pl.
 4. Użytkownik/Usługobiorca/Partner – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych korzystająca z Serwisu, w tym z Usług na zasadach opisanych w Regulaminie. Użytkownik może dokonywać czynności w zakresie korzystania z Serwisu osobiście lub poprzez Osobę reprezentującą Użytkownika.
 5. Akceptant, Osoba reprezentująca Użytkownika – osoba prawidłowo umocowana do reprezentowania Użytkownika w zakresie niezbędnym do Rejestracji oraz korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień.
 6. CardioClient – oprogramowanie dla Użytkownika korzystającego z Usługi, umożliwiające Usługobiorcy lub Osobie reprezentującej Usługobiorcę rozpoczęcie  i zakończenie sesji diagnostycznej Pacjenta, przesyłanie badań na serwer oraz umożliwiające wgląd w zapis badania, zdalny dostęp do wyników badań oraz możliwość ich wydrukowania. Usługodawca po złożeniu Zamówienia udostępnia Usługobiorcy oprogramowanie oraz informacje w jaki sposób uruchomić oprogramowanie, w tym dane niezbędne do jego uruchomienia. Do korzystania z CardioClient niezbędny jest dostęp do Internetu.
 7. Cennik – dokument zawierający ceny za produkty oraz opłaty za Usługi świadczone przez Usługodawcę.
 8. Zestaw Startowy – minimalny zestaw niezbędnych akcesoriów do uruchomienia Usługi Holter Plus w ramach dostępnych opcji w Cenniku. (np. jednorazowe elektrody EKG, baterie AAA, jednorazowe mankiety NIBP, czytnik kart SD)
 9. Konto Użytkownika – przestrzeń wirtualna stanowiąca indywidualne konto Użytkownika w Serwisie wymagające podania loginu i hasła Użytkownika,  zawierające w szczególności zbiór danych Użytkownika oraz umożliwiające składanie Zamówień na Usługi.
 10. Pacjent – osoba trzecia nie będąca stroną umowy o świadczenie Usług, na rzecz której świadczona jest Usługa na zlecenie Usługobiorcy.
 11. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych w szczególności Użytkownika oraz Osoby reprezentującej Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu oraz w związku ze świadczeniem Usług, dostępny pod adresem https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/polityka-prywatnosci/.
 12. Rejestracja lub Założenie konta – proces utworzenia Konta w Serwisie dla nowego Użytkownika opisany w Regulaminie, który polega na złożeniu wniosku o otwarcie konta Użytkownika w Serwisie, akceptacji Regulaminu, złożeniu Zamówienia, zakończony aktywacją Konta Użytkownika.
 13. Specjalista – osoba fizyczna świadcząca Usługi w imieniu Usługodawcy, posiadająca wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania świadczonej Usługi.
 14. Urządzenie lub Aparat – jedno z mobilnych urządzeń medycznych przy pomocy którego odbywa się badanie będące częścią świadczonej  przez  Usługodawcę  usługi wraz  z  zestawem niezbędnym do pracy urządzenia,  tj. (np. ładowarka, kabel EKG, Etui, przewód powietrza) oraz innymi akcesoriami (np. bateria AA, jednorazowe elektrody EKG, jednorazowy mankiet NIBP)
 15. Usługa, Usługi HolterHELP – Usługa  Holter Plus, Holter Kurier, EKG z Opisem oraz inne usługi płatne świadczone na podstawie Regulaminu lub załączników do Regulaminu dostępne w Serwisie.
 16. Zamówienie – zlecenie Administratorowi świadczenia Usług za pomocą Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca udostępnia Serwis za pomocą, którego świadczy na rzecz Użytkownika Usługi.  
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
  • komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  • posiadanie i dostęp do indywidualnej poczty elektronicznej;
  • posiadanie aktualnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i cookies: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11, a w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 8.0.
 4. Administrator dołoży staranności, aby korzystanie z Serwisu było dostępne 24 godziny na dobę. Korzystanie z Serwisu poprzez przeglądanie jego treści jest bezpłatne, poza kosztem dostępu do sieci Internet umożliwiającej korzystanie z Serwisu.
 5. Serwis, w tym w szczególności wszelkie kody źródłowe, znaki graficzne stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych i zabronione jest jego jakiekolwiek kopiowanie, rozporządzanie i korzystanie niezgodnie z Regulaminem i bez zgody Administratora.
 6. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu w celu: przeprowadzania jego aktualizacji, modernizacji, konserwacji technicznych, w tym naprawy błędów.
 7. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych osób. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  a) niedostarczania w żaden sposób treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej osób trzecich,
  b) niepodejmowania działań, które mogą spowodować zakłócenie, wadliwość lub przerwę w działaniu Serwisu,
  c) podawania wyłącznie prawdziwych i pełnych informacji dotyczących Użytkownika, osoby reprezentującej Użytkownika oraz wszelkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
  d) powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu oraz korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, naruszenia przez Użytkownika praw własności intelektualnej oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz Administratora, Administrator ma prawo zawiesić (zablokować) czasowo Konto Użytkownika poprzez uniemożliwienie mu korzystania z niego lub trwale usunąć Konto Użytkownika. Zawieszenie lub usunięcie Konta Użytkownika uniemożliwia korzystanie z zamówionych Usług, nawet jeżeli zostały one już opłacone. W takim wypadku nie przysługuje Użytkownikowi zwrot pieniędzy za niewykonane usługi. O blokadzie lub ograniczeniu poinformujemy Cię przesyłając wiadomość na adres e-mail, niezwłocznie po jej nałożeniu.

§3 Usługi HolterHELP świadczone za pomocą Serwisu

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy Usługi na rzecz Użytkownika, których zakres określony jest w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika w szczególności następujące płatne usługi:
  a. Usługa Holter Plus,  opisaną w §6 Regulaminu
  b. Usługa Holter Kurier, opisaną w §7 Regulaminu
  c. Usługa EKG z opisem, opisaną w §8 Regulaminu
 3. Usługodawca może za pomocą Serwisu świadczyć również inne usługi płatne, których opis stanowi załącznik do Regulaminu.

§4 Rejestracja i Aktywacja Konta Użytkownika w Serwisie

 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym z Usług możliwe jest wyłącznie dla podmiotów posiadających aktywne Konto Użytkownika oraz zalogowanych do Konta Użytkownika.
 2. Celem założenia Konta Użytkownika, wymagane jest:
  a. złożenie wniosku o otwarcie Konta Użytkownika w Serwisie HolterHELP za pośrednictwem strony internetowej: https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/otwarcie-konta/
  b. akceptacja Regulaminu oraz zapoznanie się z Cennikiem,
  c. złożenie Zamówienia na Usługę Holter Plus co najmniej na jedno Urządzenie wraz z Zestawem Startowym.
  d. dokonanie zakupu co najmniej jednego „Zestawu Startowego” od Usługodawcy z płatnością zrealizowaną przelewem z konta firmowego Użytkownika, w terminie przed planowanym szkoleniem opisanym w §5 ust.1b.
 3. Aktywacja Konta Użytkownika następuje do 48h, po spełnieniu wszystkich warunków o których mowa w ust. 2.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Konta Użytkownika, usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych, w szczególności w przypadku, jeżeli konto zakładane jest na rzecz podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych lub w przypadku braku umocowania do dokonania czynności związanych z Rejestracją Konta Użytkownika. W takim wypadku Administrator skontaktuje się na wskazany przy Rejestracji adres email podając przyczynę odmowy rejestracji oraz warunki jakie należy spełnić, aby Konto Użytkownika zostało aktywowane.
 5. Użytkownik może posiadać jedno Konto Użytkownika w Serwisie przypisane do jednego numeru NIP.
 6. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez osobę trzecią podczas procedury zakładania Konta Użytkownika w Serwisie oraz żądania potwierdzenia przez osobę trzecią (gościa), Użytkownika lub Osoby reprezentującej Użytkownika jego tożsamości lub informacji zawartych w Koncie Użytkownika.
 7. Hasło oraz login do Konta Użytkownika generowane jest pierwszorazowo przez Administratora i wysłane na adres e-mail Użytkownika, po aktywacji Konta Użytkownika w Serwisie.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać przypisanego do Konta Użytkownika loginu, hasła oraz PIN-u osobom trzecim innym niż Osoba reprezentująca Użytkownika lub inna prawidłowo umocowana osoba. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez osoby trzecie z wykorzystaniem posiadanego przez Użytkownika loginu i hasła w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
 9. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że wszelkie czynności związane z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. składanie Zamówień, wykonuje osobiście, poprzez Osobę reprezentującą Użytkownika lub inną prawidłowo umocowaną osobę.
 10. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że podane przez niego dane stanowiące adres email, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki są prawidłowe i kompletne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo lub niekompletne podane dane przez Użytkownika.

§5 Ogólne warunki świadczenia Usług

 1. Warunkiem świadczenia Usług jest:
  a. Posiadanie aktywnego, niezablokowanego Konta Użytkownika w Serwisie,
  b. Uczestnictwo w obowiązkowym szkoleniu z zakresu montażu, inicjalizacji Urządzenia, obsługi programów CardioClient oraz wykonania innych obowiązków niezbędnych do świadczenia usług w terminie uzgodnionym przez Strony. Użytkownik zobowiązuje się do osobistego uczestnictwa w szkoleniu lub zapewnienia udziału w szkoleniu personelowi, który będzie wykonywał obowiązki Usługobiorcy wynikające z Regulaminu w zakresie świadczonych usług,
 2. W celu prawidłowego świadczenia Usług Użytkownik zobowiązuje się współdziałać z Usługodawcą, a ponadto zobowiązuje się do wykonania wszelkich obowiązków opisanych w poszczególnych postanowieniach Regulaminów dotyczących poszczególnych Usług.
 3. Usługodawca zastrzega możliwość anulowania Zamówienia na Usługi w terminie 24 godzin od daty wpływu Zamówienia do Usługodawcy z ważnych przyczyn, np. z uwagi na brak Urządzenia na stanie magazynowym do wykonania Usługi. Usługodawca o anulowaniu Zamówienia powiadomi Usługobiorcę za pomocą wiadomości email na wskazany przez niego adres mailowy. Usługobiorcy w przypadku anulowania Zamówienia nie przysługuje roszczenie o naprawienie szkody.
 4. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie Zamówienia składanego przez Usługobiorcę w Serwisie. Zakres świadczonych Usług określa samodzielnie Użytkownik w ramach wariantów Usług dostępnych w Serwisie.
 5. Warunkiem wykonania Usługi jest odbiór Urządzenia przez Usługobiorcę lub upoważnioną przez niego osobę. Użytkownik zobowiązuje się odebrać Urządzenie przy pierwszej próbie jego doręczenia przez kuriera. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wskazanie niewłaściwego adresu odbioru lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki zawierającej Urządzenie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowych i kompletnych danych placówki w sposób umożliwiający odbiór Urządzenia. Instrukcje obsługi Urządzenia oraz oprogramowania CardioClient dostępne są w Serwisie pod adresem: https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/do-pobrania
 7. Z momentem odbioru Urządzenia na Usługobiorcę przechodzi odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie Urządzenia.
 8. Podczas świadczenia Usług przy wykorzystaniu Urządzenia, Użytkownik zobowiązuje się i zapewnia, że:
  a. Urządzenie oraz oprogramowanie CardioClient będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, a także zgodnie ze złożonym Zamówieniem,
  b. naprawi szkodę powstałą w związku z korzystaniem z Urządzenia (poza śladami wynikającymi z jego normalnego zużycia) w okresie świadczenia Usług do momentu zwrotu Urządzenia Usługodawcy,
  c. niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o ujawnionych wadach lub uszkodzeniach Urządzenia oraz że niezwłocznie zwróci Urządzenie celem naprawy lub wymiany Urządzenia lub umożliwienia naprawy w siedzibie Usługobiorcy.
  d. niezwłocznie udostępni Urządzenie Usługodawcy do ewentualnej kontroli lub w razie potrzeby wprowadzenia zmian w oprogramowaniu,
  e. należycie zabezpieczy przesyłkę zawierającą Urządzenie przy zwrocie Urządzenia w sposób opisany w Regulaminie,
  f. w odniesieniu do Usługi Holter Plus – będzie używał wyłącznie Akcesoriów Dodatkowych wymienionych w Cenniku zakupionych u Usługodawcy. Usługodawca gwarantuje należyte wykonanie Usługi  Holter Plus wyłącznie w przypadku używania przez Usługobiorcę podczas świadczenia Usługi  Holter Plus Akcesoriów Dodatkowych wymienionych w Cenniku i zakupionych u Usługodawcy. W przypadku używania przez Usługobiorcę podczas świadczenia Usługi  Holter Plus przedmiotów innych niż zakupione u Usługodawcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi  Holter Plus, zaś wszelką odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi  Holter Plus ponosi Użytkownik.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modernizacji, konserwacji, przeglądu technicznego, wykonania badań testujących prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania udostępnionego Użytkownikowi oraz Urządzeń. W takim przypadku wykonanie Usługi  na rzecz Usługobiorcy ulega zawieszeniu, po uprzednim zawiadomieniu Usługobiorcy. Nie dotyczy to braku możliwości korzystania z oprogramowania oraz Urządzenia w celu niezbędnym do usunięcia awarii.

§6 Usługa Holter Plus

 1. Zamówienie Usługi Holter Plus, potwierdzone przez Usługodawcę, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Holter Plus na czas nieoznaczony, na każde Urządzenie wskazane w Zamówieniu osobno.
 2. W celu wykonania Usługi Holter Plus Usługodawca wysyła na swój koszt przesyłką kurierską Urządzenie na adres wskazany przez Usługobiorcę. Wysyłka następuje nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do uzupełnienia i podpisania osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną oraz przesłania na adres mailowy Usługodawcy skanu protokołu zdawczo-odbiorczego Urządzenia, w terminie 3 dni roboczych od momentu odbioru Urządzenia. W przypadku braku wykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik upoważnia Usługodawcę do samodzielnego i według własnego uznania uzupełnienia protokołu zdawczo-odbiorczego i jego podpisania.
 4. W ramach świadczenia Usługi Holter Plus, Usługodawca:
  a. udostępnia na czas nieokreślony Urządzenie do wyłącznego użytku Usługobiorcy oraz do stałego wykonywania badań na rzecz Pacjentów Usługobiorcy wraz z dostępem do programu CardioClient oraz instrukcją obsługi Urządzenia, zgodnie ze złożonym Zamówieniem,
  b. zapewnia sporządzenie przez Specjalistę analizy i opisu badania wykonanego za pomocą Urządzenia („Wyniki Badania”) wyłącznie w przypadku zamontowania i zainicjowania Urządzenia przez Usługobiorcę zgodnie z Instrukcją. Czas trwania badania wynika ze złożonego przez Usługobiorcę zamówienia,
  c. zapewnia sporządzenie przez Specjalistę analizy i opisu badania wykonanego za pomocą Urządzenia („Wyniki Badania”) w terminie 24 godzin lub 3 dni roboczych (w zależności od opcji wskazanej przez Usługobiorcę w Zamówieniu) od dnia wgrania przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją plików stanowiących zapis badania na serwer Usługodawcy za pośrednictwem programu CardioClient. Wynik i opis badania zostaną udostępnione elektronicznie za pośrednictwem Serwisu, w zakładce „Wyniki badania”,
  d. zapewnia nadzór techniczny, wsparcie teleinformatyczne i telefoniczne Usługobiorcy oraz Pacjentowi.
 5. W celu prawidłowego wykonania Usługi Holter Plus, Użytkownik zobowiązuje się:
  a. wprowadzić dane Pacjenta do Serwisu i CardioClient oraz udostępnić Urządzenie wyłącznie temu Pacjentowi, dla którego jest dedykowane Urządzenie, wraz z instrukcją obsługi, po podpisaniu przez Pacjenta „Protokołu zdawczo-odbiorczego” (dostępny pod adresem https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/do-pobrania/).
  b. poinstruować Pacjenta o sposobie działania, obsłudze Urządzenia, telefonach kontaktowych do wsparcia Usługodawcy, do prawidłowego (zgodnie z instrukcją obsługi i wiedzą medyczną) montażu  i inicjalizacji Urządzenia celem wykonania badania,
  c. przekazać Usługodawcy w programie CardioClient dane Pacjenta niezbędne do wykonania Usługi i przygotowywania wyników badania, np.: dane osobowe, wskazania diagnostyczne, rodzaj schorzenia, zażywane leki oraz inne dane niezbędne do wykonania usługi,
  d. zaprogramować Urządzenie przed badaniem oraz wgrać pliki stanowiące zapis badania z Urządzenia do CardioClient, zgodnie z instrukcją obsługi Urządzenia.
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że czynności opisane w ust. 5 oraz wszelkie inne obowiązki Usługobiorcy opisane w Regulaminie będą wykonane wyłącznie przez Osoby przez niego upoważnione oraz posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie medyczne.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu Urządzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Usługi  Holter Plus na swój koszt i na adres Usługodawcy, przesyłką kurierską.
 8. W przypadku braku zwrotu Urządzenia w terminie wskazanym w ust. 7, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z Urządzenia przez Usługobiorcę, w wysokości należnej za korzystanie z Urządzenia wg Cennika Usług za każdy dzień świadczenia Usługi  Holter Plus wraz z opłatą za gotowość Usługodawcy do świadczenia Usługi  Holter Plus, proporcjonalnie za każdy dzień bezumownego korzystania.

§7 Usługa Holter Kurier

 1. Usługa Holter Kurier dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy zawarli umowę o świadczenie Usługi Holter Plus na co najmniej jedno Urządzenie.
 2. W ramach wykonania Usługi Holter Kurier Usługodawca wysyła przesyłką kurierską Urządzenie wraz z instrukcją obsługi Urządzenia na adres wskazany przez Usługobiorcę, nie później niż 1 dzień roboczy przed wskazanym przez Usługobiorcę dniem w Zamówieniu. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż mimo to, że Usługodawca poczyni wszelkie starania w celu zrealizowania usługi, to nie gwarantuje dostarczenia Urządzenia we wskazanym w Zamówieniu terminie i tym samym wykonania Usługi Holter Kurier w terminie.
 3. Montaż i inicjalizacja Urządzenia mogą nastąpić wyłącznie w placówce Usługobiorcy (Holter w placówce) lub u Pacjenta, lecz wyłącznie przez osobę, o której mowa w ust 5 poniżej.
 4. W ramach świadczenia Usługi Holter Kurier Usługodawca:
  a. udostępni Urządzenie z kompletem akcesoriów na czas wykonania badania.
  b. zapewnia sporządzenie przez Specjalistę analizy opisu badania wykonanego za pomocą Urządzenia („Wyniki Badania”) wyłącznie w przypadku zamontowania i zainicjowania Urządzenia przez Usługobiorcę zgodnie z Instrukcją. Czas trwania badania wynika ze złożonego przez Usługobiorcę zamówienia,
  c. zapewnia sporządzenie przez Specjalistę analizy i opisu badania wykonanego za pomocą Urządzenia („Wyniki Badania”) w terminie 24 godzin lub 3 dni roboczych (w zależności od opcji wskazanej przez Usługobiorcę w Zamówieniu) od dnia wgrania przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją plików stanowiących zapis badania na serwer Usługodawcy za pośrednictwem programu CardioClient. Wynik i opis badania zostaną udostępnione elektronicznie za pośrednictwem Serwisu, w zakładce „Wyniki badania”,
  d. zapewnia Usługobiorcy i Pacjentowi nadzór techniczny, wsparcie teleinformatyczne i telefoniczne.
 5. W celu prawidłowego wykonania usługi, Użytkownik zobowiązuje się:
  a. udostępnić Urządzenie wyłącznie wskazanemu uprzednio Pacjentowi wraz z instrukcją obsługi, po podpisaniu przez niego „Protokołu zdawczo-odbiorczego” (dostępny pod adresem https://placowkipartnerskie.holterhelp.pl/do-pobrania/) oraz poinstruować Pacjenta o sposobie działania, obsłudze Urządzenia i telefonach kontaktowych do udzielenie pomocy;
  b. do prawidłowego (zgodnie z instrukcją obsługi i wiedzą medyczną) montażu i inicjalizacji Urządzenia, celem wykonania badania najpóźniej w terminie do końca następnego dnia roboczego od momentu odbioru Urządzenia od kuriera,
  c. przekazać Usługodawcy dane Pacjenta niezbędne do wykonania Usługi i przygotowywania wyników badania, poprzez wypełnienie Karty Pacjenta dostępnej w Serwisie w momencie składania Zamówienia. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, kompletnych danych, w szczególności takich jak: dane osobowe, dane adresowe, wskazania diagnostyczne, rodzaj schorzenia, zażywane leki,
  d. zwrócić Urządzenie niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od wykonania Usługi. Zwrot Urządzenia następuje przesyłką kurierską z miejsca, w którym Usługobiorcy doręczono Urządzenie, na koszt Usługodawcy. Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu Urządzenia z użyciem koperty zwrotnej doręczonej w zestawie, zgodnie z instrukcją Usługodawcy.
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że czynności opisane w ust. 4 oraz wszelkie inne obowiązki Usługobiorcy opisane w Regulaminie będą wykonywane wyłącznie przez Osoby przez niego upoważnione i posiadające przy tym odpowiednią wiedzę, doświadczenie medyczne oraz przez personel, który odbył szkolenie zgodnie z Regulaminem.
 7. W przypadku braku odbioru, montażu, inicjalizacji lub zwrotu Urządzenia w ramach Usługi Holter Kurier przez Usługobiorcę w terminie wynikającym ze złożonego Zamówienia i Regulaminu i tym samym niekorzystania z Urządzenia zgodnie ze złożonym Zamówieniem, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić odszkodowanie za każdy dzień braku świadczenia Usługi Holter Kurier zgodnie z Zamówieniem w wysokości stanowiącej wysokość wynagrodzenia za każdy dzień korzystania z Urządzenia według Cennika Usług.
 8. W przypadku braku zwrotu Urządzenia w terminie wynikającym z Zamówienia i Regulaminu, Usługodawca ma prawo do odszkodowania za każdy dzień  bezumownego korzystania z Urządzenia w wysokości równowartości dwukrotności opłaty należnej za Usługę zgodnie z Cennikiem.

§8 Usługa EKG z Opisem

 1. W ramach świadczenia Usługi EKG z Opisem Usługodawca:
  a. zapewnia sporządzenie przez Specjalistę opisu badania EKG wykonanego za pomocą urządzenia Usługobiorcy (w dni robocze pon. – pt. w godz. od 8:00 do 20:00 i w soboty od 9:00 do 18:00).
  b. dostarcza Usługobiorcy opis badania, o którym mowa w pkt a) w terminie do 6 godzin lub do 24 godzin (w zależności od opcji wskazanej przez Usługobiorcę w Zamówieniu) od wgrania przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją plików stanowiących zapis badania w Serwisie. Opis badania zostanie udostępniony elektronicznie za pośrednictwem Serwisu, w zakładce „Wyniki badania”.
 2. W celu prawidłowego wykonania usługi, Użytkownik zobowiązuje się:
  a. przekazać Usługodawcy dane Pacjenta niezbędne do wykonania usługi, poprzez wypełnienie Karty Pacjenta dostępnej w Serwisie w momencie składania Zamówienia. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, kompletnych danych, w szczególności takich jak: dane osobowe,  wskazania diagnostyczne, rodzaj schorzenia, zażywane leki.
  b. przekazać wyniki badania EKG za pomocą Serwisu w sposób umożliwiający wykonanie usługi.

§9 Odpowiedzialność i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę na Urządzeniu wyrządzoną przez osobę trzecią, w tym przez Pacjenta. Użytkownik nie może udostępniać Urządzenia osobie innej lub innemu podmiotowi niż wskazany przez niego Pacjent, bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Urządzeń wyłącznie zgodnie z Regulaminem i w celu świadczenia Usług.
 2. Wyłącznie Użytkownik jako strona umowy o świadczenie Usług może żądać wykonania Usług od Usługodawcy. Pacjentowi nie przysługuje żądanie świadczenia usługi płatnej bezpośrednio od Usługodawcy.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego lub elektronicznego (wiadomość email) zawiadomienia Usługodawcy o wszelkich zmianach danych Usługobiorcy i osób upoważnionych do jego reprezentowania, w szczególności zobowiązuje się do zawiadomienia o zmianie firmy, adresu siedziby, adresu do doręczeń, numerów telefonów oraz o wszelkich zmianach lub niepoprawnie podanych danych Pacjenta.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania w poufności kodów dostępu do programu CardioClient oraz dołożenia należytej staranności w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym do tych danych.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Regulaminu przez Usługobiorcę. W przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej, w tym Pacjentowi, w związku ze świadczeniem Usług w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Usługobiorcę, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić od odpowiedzialności Usługodawcę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby upoważnione do jego reprezentowania oraz za Pacjenta, jak za własne działania i zaniechania.
 6. Użytkownik oświadcza, że zarówno on jak i Pacjent nie naruszą żadnych praw autorskich związanych z Urządzeniem i wszelkich innych związanych z udostępnionym oprogramowaniem (CardioClient) oraz że nie będą w żaden sposób kopiować, dokonywać zmian, rozpowszechniać, czy też udostępniać nieupoważnionym osobom lub podmiotom programu CardioClient, Urządzenia i oprogramowania Urządzenia bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek zmian w Urządzeniu oraz udostępnionych programach. Użytkownik jest odpowiedzialny za utratę, zmianę i uszkodzenie Urządzenia, jak również za wszelkie inne szkody dotyczące Urządzenia, powstałe w okresie od jego wydania Usługobiorcy do momentu zwrotu, poza uszkodzeniami wynikającymi z normalnego użytkowania oraz szkód wynikających z ukrytych wad technicznych.
 8. W przypadku utraty Urządzenia lub ujawnienia osobie nieupoważnionej danych do udostępnionego oprogramowania, Użytkownik zobowiązany jest nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia, powiadomić osobiście lub telefonicznie o tym fakcie Usługodawcę. W przypadku, gdy utrata spowodowana jest kradzieżą, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt organom ścigania oraz przesłać potwierdzenie zgłoszenia w terminie 3 dni od daty stwierdzenia kradzieży, listem poleconym do Usługodawcy.
 9. Niezależnie od przyczyn utraty Urządzenia, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty równowartości Urządzenia w kwocie określonej w Cenniku. Użytkownik zobowiązany jest również do zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty równowartości każdej utraconej, zniszczonej lub uszkodzonej części zestawu w skład, w którego wchodzi Urządzenie, w kwocie określonej w Cenniku.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji danych, ich nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług płatnych, a w szczególności na skutek takich okoliczności, jak np. awaria łączy internetowych, sprzętu itp. bądź wystąpienia siły wyższej (np. huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk i inne przyczyny niezależne od zachowania Usługodawcy).
 11. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

§10 Płatności i wynagrodzenie Usługodawcy

 1. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem oraz Cennikiem.
 2. Za wykonane przez Usługodawcę w okresie rozliczeniowym Usługi oraz za dodatkowe opcje, Usługodawca wystawi fakturę w oparciu o liczbę wykonanych Usług oraz ceny za te Usługi, określone w  Cenniku.
 3. Okres rozliczeniowy wynosi miesiąc kalendarzowy.
 4. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę po zakończeniu okresu rozliczeniowego oraz prześle ją Usługobiorcy w ciągu 2 dni od jej wystawienia, drogą elektroniczną, na podany przy Rejestracji konta adres e-mail Użytkownika.
 5. Za Usługi świadczone przez Usługodawcę w okresie rozliczeniowym Użytkownik zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie, na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
 6. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Usługodawcy w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, Usługodawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności, które zostaną uwzględniane na fakturze za kolejne okresy rozliczeniowe.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w każdym czasie, przy czym zmiana wynagrodzenia nie dotyczy Usług, na które zostało uprzednio złożone Zamówienie.

§11 Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług na podstawie Regulaminu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Usługodawca może złożyć stosowne oświadczenie pisemnie na adres Usługobiorcy lub drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres mailowy.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w stosunku do każdego Urządzenia poprzez:
  a. złożenie stosownego oświadczenia w Serwisie po podaniu kodu PIN,
  b. drogą pocztową na adres Usługodawcy,
  c. drogą elektroniczną na adres mailowy partnerzy@holterhelp.pl.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w stosunku do każdego Urządzenia osobno.
 4. Użytkownik w każdym czasie może zaprzestać korzystania z Serwisu. Użytkownik może również rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez pisemne przesłanie do Administratora żądania usunięcia Konta Użytkownika z tym zastrzeżeniem, że po złożeniu Zamówienia uniemożliwi to Użytkownikowi korzystanie z zamówionych Usług. Konto Użytkownika zostanie usunięte w terminie do 10 dni roboczych od dnia żądania usunięcia Konta Użytkownika, jednak nie wcześniej niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy o świadczenie Usług.
 5. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy lub umów o świadczenie Usług lub odmowy świadczenia Usług w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu w szczególności w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia za jakiekolwiek usługi płatne w terminie.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 oraz w każdym przypadku, w którym niemożność świadczenia usługi wynika z winy Usługobiorcy lub Pacjenta, wszelkie zapłacone należności na rzecz Usługodawcy nie podlegają zwróceniu.
 7. Użytkownik w terminie do 3 dni od rozwiązania umowy zwróci Urządzenie na adres Usługodawcy. W przypadku braku zwrotu Urządzenia w terminie, Usługodawca ma prawo do odszkodowania za każdy dzień bezumownego korzystania z Urządzenia w wysokości równowartości dwukrotności opłaty należnej za Usługę zgodnie z Cennikiem.

§12 Reklamacje

 1. Usługodawca rozpatruje reklamacje w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.
 2. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania usług.
 3. W pierwszej kolejności w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do świadczonych usług Użytkownik powinien przekazać je na adres: reklamacje@holterhelp.pl
 4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Usługobiorcę:
  a. drogą pocztową na adres Usługodawcy,
  b. drogą elektroniczną na adres mailowy reklamacje@holterhelp.pl.
 6. Usługodawca nie przyjmuje reklamacji drogą telefoniczną.
 7. Użytkownik składając reklamację powinien podać swoje dane (imię i nazwisko lub firma, adres do doręczeń, adres siedziby, dane identyfikacyjne jak NIP lub nr KRS), szczegółowo opisać okoliczności związane z reklamacją, proponowany przez siebie sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do wybrania sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację, a w przypadku wybrania drogi pocztowej, adresu korespondencyjnego na który ma zostać doręczona odpowiedź.
 8. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz korzystania z usług jest prawo polskie.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 4. Odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu i wszelkich usług jest ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności za szkodę spowodowaną winą umyślną.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o jej wprowadzeniu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, ma prawo w terminie do 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie, złożyć oświadczenie o likwidacji Konta Użytkownika. Brak złożenia oświadczenia o likwidacji Konta Użytkownika skutkuje związaniem Użytkownika Regulaminem w zaktualizowanej wersji.
 6. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik posiadający Konto Użytkownika zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail na adres email podany przez Użytkownika.
 7. W przypadku likwidacji Konta Użytkownika, Użytkownik traci bezpowrotnie dostęp do wyników badań oraz wszelkich funkcjonalności związanych z Kontem Użytkownika.
 8. Po likwidacji Konta na żądnie Użytkownika, ponowna Rejestracja będzie możliwa nie wcześniej niż po 60 dniach od likwidacji Konta Użytkownika. W przypadku likwidacji Konta Użytkownika w związku z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może odmówić aktywacji nowego Konta Użytkownika.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków, na inny podmiot, według własnego wyboru, na co Użytkownik wyraża zgodę, a o czym zobowiązany jest poinformować Użytkownika w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2022 roku.